Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Kun B4, phác thảo, phòng thí nghiệm.

TST

¥1,200
Về nguyên liệu giấy
kích thước Khổ B4 24 tờ

Sự hợp tác giữa nhà phác thảo hàng đầu Nhật Bản và Sakana Kun, đã tiếp tục trong hơn 60 năm!
* Không có màu ở đây, nhấn mạnh vào việc sử dụng nó như một cuốn sách phác thảo.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.