Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Thang đánh bóng 3D

TST

¥500
Cỡ B10.5 d
Sổ tay cầm nhẫn/ A6/ một lưới 7mm
Biên tập Stencil text
Thu nhập Phần ghi chú 3D của động vật nổi tiếng đã sẵn sàng.
Mặc dù hình ảnh không rõ về cảm giác ba chiều, nhưng thực ra nó là một thiết kế nổi bật.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.