Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Sakana kunhakofugu tập tin rõ ràng

TST

¥440
Tài khoản Amazon của bạn bây giờ đã có!
Chỉ cần đăng nhập bằng tài khoản Amazon của bạn để đặt hàng bằng địa chỉ hoặc thông tin thẻ tín dụng đã đăng ký với Amazon.
Giới thiệu về nguyên liệu thô Polypropylene tái tạo
Kích thước Cỡ A4

Vật liệu thân thiện với môi trường! Nó đã trở thành một thiết kế tận dụng lợi thế của cảm giác minh bạch!
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.