Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Cưỡi ống

Safari

¥1,900
Kích thước Kích thước gói: 4 x 4 x 33cm
Kích thước thân: 4 ~ 7.5 cm
Giới thiệu về sản phẩm Từ 3 tuổi trở lên
Safari. Ltd.
Thương hiệu Mỹ với mong muốn cảm thấy gần gũi với động vật trong khi chơi.
Nó được làm công phu để chi tiết, nó được đặc trưng bởi một mạnh mẽ đặt ra rằng dường như di chuyển bất cứ lúc nào.
Cưỡi ống
Từ trên cùng bên trái, banner Gypsy Roan Mustang & Caucar Clydesdale Arabian Persheron
Từ dưới cùng bên trái, quý ngựa Palomino buckskin & Cowboy
Các companions của con ngựa khác nhau là một nhóm lớn.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.