Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Động vật bút bi Cobras

TST

¥700
Về nguyên liệu Liệu chính: SKY
Xuất xứ:Trung quốc
Kích thước 16.3×cm là 3,6
Về phẩm Xin vui lòng bỏ mũ dưới đây và sử dụng các mực đen
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.