Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Ống Thái Bình Dương.

Safari

¥1,900
Cỡ Kích thước bưu kiện: 4 954 95; 33cm kích cỡ cơ thể chính: 4\ 67747.5cm
Thu nhập Đối tượng hơn ba tuổi
"Safari.Lt"
Loại Mỹ chứa đựng ý tưởng trải nghiệm thú vật trong khi chơi đùa.
Ngay cả những bộ phận tinh tế cũng được tạo ra, và tư thế ép buộc là đặc trưng của nó.
Ống Thái Bình Dương.
Bắt đầu từ phía bên trái của phần trên, Chim cánh cụt Galapagos.183; taco'183; rùa'183; ốc đảo chữ'183; rùa Ý
Bắt đầu từ phía dưới bên trái, Kani, Nanyue, ilka in the Pacific Ocean, beluga, asika

Các cộng sự Thái Bình Dương.
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.