Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Mini sứa II

Safari

¥100
nguyên liệu chính liệu:CAO(cao su)
xuất xứ:Trung quốc
kích cỡ cơ thể kích thước:khoảng 2~2,5 cm
sản phẩm về vật đã bị Noctiluca(phát quang của con sứa một loại), để thể Hiện mờ hồng là một trong các

mục tiêu lứa tuổi 5 tuổi
để những cái nhỏ vì vậy, nếu bạn không muốn con mình vô tình không nuốt
※mà không báo trước của các sản phẩm nội dung kỹ thuật・xử lý thể thay đổi.
※Hình ảnh sản phẩm màu sắc thực tế có thể thay đổi.


Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.