Đồ giáo dục và cũng hoàn hảo fluffy động vật đồ sang trọng bán hàng

Sakana Kun B6 phác thảo oekaki

TST

¥900
Về nguyên liệu Giấy
Kích thước 2 kích Thước 24 tờ

Một sự hợp tác giữa Sakana Kun và một phác thảo đại diện cho Nhật bản đã kéo dài hơn 60 năm!Hơn nữa, các cuốn Sách Màu của Sakana Kun hình minh họa được với 4 tờ!
Về gói
Bạn có thể mua bao bì riêng trong cửa hàng của chúng tôi.
100 + 1 gói chuyên dụng trở lại (L)
100 + 1 gói chuyên dụng Back (S)
※ Nếu bạn cần nhiều hơn một gói, xin vui lòng đặt hàng bao bì chỉ cho số phút cần thiết.